دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

دانشکده پرستاری

EDO

 لیست صلاحیت دانشجویان کارشناسی ارشد داخلی و جراحی

 

توانمندی‌های عمومی

رعایت اصول اخلاق حرفه ای در محیط کار و تحصیل

توانایی برقراری ارتباط درمانی اخلاق مدار با مددجوی بزرگسال

توانایی برقراری ارتباط درمانی اخلاق مدار با همکاران در سایر بخش های درمانی و پاراکلینیک

توانایی برقراری ارتباط درمانی اخلاق مدار با دانشجویان

توانایی آموزش دروس داخلی و جراحی به دانشجویان

توانایی آموزش به بیماران

توانایی آموزش به همکاران

توانایی آموزش به خانواده بیماران و سایر مراقبین بیمار

توانایی انجام پژوهش در رشته تحصیلی خود

توانایی نگارش مقاله علمی در رشته تحصیلی خود

توانایی نقد منصفامه نظریه های پرستاری

توانایی نقد منصفامه سیستم بهداشتی و درمانی

توانایی شناخت و حل مسایل بزرگسالان در حیطه بیماریهای داخلی و جراحی

توانایی کار در محیط های حرفه ای مرتبط با سلامت بزرگسالان مانند بیمارستان ها

توانایی هدایت و رهبری تیم آموزشی

توانایی هدایت و رهبری تیم درمانی و مراقبتی

توانایی هدایت و رهبری تیم پژوهشی

توانایی استفاده از شواهد علمی در مراقبت از بیماران بزرگسال

توانایی برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه مراقبتی از بیماران بزرگسال

توانایی استفاده از تجهیزات و امکانات موجود در بیمارستان ها

توانایی ارزیابی کیفیت خدمات در بیمارستان ها

توانایی ارائه مشاوره به دانشجویان

توانایی ارائه مشاوره به خانواده بیماران و بیماران

رعایت اصول اخلاق حرفه ای در محیط کار و تحصیل

 

توانمندی‌های عملی تخصصی

توانایی استفاده از مدل های پرستاری در مراقبت از بیماران

توانایی تدوین طرح درس

توانایی اجرای طرح درس

توانایی تهیه و تدوین پروپوزال پژوهشی

توانایی انجام پروسیجرهای پرستاری*

توانایی انجام تست ورزش

توانایی مراقبت از بیمار تحت آنژیوگرافی، پیس میکر

توانایی مراقبت از بیمار نارسایی حاد کرونر

توانایی مراقبت از بیمار نارسایی مزمن قلبی

توانایی تجویز داروهای بدون نیاز به نسخه

توانایی مراقبت و خارج کردن چست تیوب

توانایی کار با دستگاه رسپیراتور

مراقبت از بیماران دارای همووک

 

*: تزریقات- احیا پیشرفته-تزریق خون-تزریق استرپتوکیناز-محاسبه و تزریق هپارین و دوپامین- تنظیم پیس میکر- اینتوبیشن و اکستوبیشن- ساکشن- فیزیوتراپی قفسه سینه-پایش پالس اکسی متری-دبرید زخم- کشیدن بخیه- مراقبت از زخم- گچ گیری اندام ها-پانسما و مراقبت از زخم ها- آتل بندی-لاواژ و گاواژ- سونداژ مثانه-انجام دیالیز