دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

دانشکده پرستاری

EDO

 لیست صلاحیت دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت جامعه

 

توانمندی‌های عمومی

رعایت اصول اخلاق حرفه ای در محیط کار و تحصیل

توانایی برقراری ارتباط درمانی اخلاق مدار با مددجویان در جامعه

توانایی برقراری ارتباط درمانی اخلاق مدار با همکاران در سایر بخش های بهداشت و درمانگاهها

توانایی برقراری ارتباط درمانی اخلاق مدار با دانشجویان سلامت جامعه

توانایی آموزش دروس سلامت جامعه به دانشجویان

توانایی آموزش به مردم

توانایی آموزش به همکاران

توانایی آموزش به خانواده ها و مراجعین به مراکز جامع سلامت

توانایی انجام پژوهش در رشته تحصیلی خود

توانایی نگارش مقاله علمی در رشته تحصیلی خود

توانایی نقد منصفامه نظریه های پرستاری در حیطه سلامت جامعه

توانایی نقد منصفامه سیستم بهداشتی و درمانی با رویکرد های سلامت محور

توانایی شناخت و حل مسایل بزرگسالان در حیطه پیشگیری

توانایی کار در محیط های حرفه ای مرتبط با سلامت جامعه مانند مراکز بهداشتی و مراکز جامع سلامت

توانایی هدایت و رهبری تیم آموزشی

توانایی هدایت و رهبری تیم مراقبتی

توانایی هدایت و رهبری تیم پژوهشی

توانایی استفاده از شواهد علمی در راستای ارتقا سلامت عمومی

توانایی برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه مراقبتی از جامعه

توانایی استفاده از تجهیزات و امکانات موجود در مراکز جامع سلامت

توانایی ارزیابی کیفیت خدمات در مراکز جامع سلامت

توانایی ارائه مشاوره به دانشجویان سلامت جامعه

توانایی ارائه مشاوره به مراجعین به مراکز جامع سلامت

 

توانمندی‌های عملی تخصصی

توانایی استفاده از مدل های پرستاری در برنامه ریزی برای ارتقا سلامت آحاد جامعه

توانایی استفاده از مدل های پرستاری در برنامه ریزی برای بهبود بهداشت محیط 

توانایی استفاده از مدل های پرستاری در برنامه ریزی بهداشت حرفه ای

توانایی ارزیابی مشکلات سلامت جامعه

توانایی تهیه گزارش علمی و جامع از مشکلات سلامت عمومی جامعه به مسئولین

توانایی ارزیابی نتایج حاصل از مراقبت های اولیه به آحاد مردم

توانایی غربارگری بیمارایهای واگیر

توانایی انگیزه دادن به جامعه برای انجام فعالیتهای سازمان یافته در عرصه ارتقا سلامت عمومی

توانایی شناسایی و مراقبت از خانواده های آسیب پذیر

توانایی انجام مراقبتهای خانواده محور

توانایی تدوین طرح آموزش به خانواده و گروههای آسیب پذیر

توانایی آموزش بالینی و تئوری سلامت جامعه به دانشجویان

توانایی تهیه و تدوین پروپوزال پژوهشی مبتنی بر سلامت جامعه

توانایی مشاوره به فرد، خانواده و جامعه

توانایی مدیریت در بحران

توانایی تصمیم گیری های مبتنی بر سلامت جامعه

توانایی انجام مراقبت های پرستاری به زنان

توانایی انجام مراقبت های پرستاری به کودکان

توانایی انجام مراقبت های پرستاری به سالمندان

توانایی انجام مراقبت های پرستاری به نوجوانان

توانایی انجام مراقبت های پرستاری به افراد ناتوان

توانایی انجام مراقبت های پرستاری در نظام ارجاع

توانایی انجام مراقبت های پرستاری در شرایط بحرانی

توانایی انجام مراقبت های جسمی- روانی و معنوی به مراجعین مراکز جامع سلامت

توانایی درک حساسیت های فرهنگی در انجام مراقبت های پرستاری

توانایی مشارکت در راه اندازی و مدیریت مراکز جامع سلامت