دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

دانشکده پرستاری

EDO

 لیست صلاحیت دانشجویان کارشناسی پرستاری

 

توانمندی‌های عمومی

رعایت اصول اخلاق حرفه ای در محیط کار و تحصیل

توانایی برقراری ارتباط درمانی اخلاق مدار با مددجویان در جامعه

توانایی برقراری ارتباط درمانی اخلاق مدار با همکاران در سایر بخش های بهداشت و درمانگاهها

توانایی برقراری ارتباط درمانی اخلاق مدار با دانشجویان سلامت جامعه

توانایی آموزش دروس سلامت جامعه به دانشجویان

توانایی آموزش به مردم

توانایی آموزش به همکاران

توانایی آموزش به خانواده ها و مراجعین به مراکز جامع سلامت

توانایی انجام پژوهش در رشته تحصیلی خود

توانایی نگارش مقاله علمی در رشته تحصیلی خود

توانایی نقد منصفامه نظریه های پرستاری در حیطه سلامت جامعه

توانایی نقد منصفامه سیستم بهداشتی و درمانی با رویکرد های سلامت محور

توانایی شناخت و حل مسایل بزرگسالان در حیطه پیشگیری

توانایی کار در محیط های حرفه ای مرتبط با سلامت جامعه مانند مراکز بهداشتی و مراکز جامع سلامت

توانایی هدایت و رهبری تیم آموزشی

توانایی هدایت و رهبری تیم مراقبتی

توانایی هدایت و رهبری تیم پژوهشی

توانایی استفاده از شواهد علمی در راستای ارتقا سلامت عمومی

توانایی برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه مراقبتی از جامعه

توانایی استفاده از تجهیزات و امکانات موجود در مراکز جامع سلامت

توانایی ارزیابی کیفیت خدمات در مراکز جامع سلامت

توانایی ارائه مشاوره به دانشجویان سلامت جامعه

توانایی ارائه مشاوره به مراجعین به مراکز جامع سلامت

 


توانمندی‌های عملی تخصصی

توانایی حمام بیمار در تخت(کامل  با کمک مددجو)

توانایی حمام دوش و وان مددجویان حسب مورد

توانایی ماساژ نقاط تحت فشار پوست

توانایی شستن سر در تخت

توانایی مراقبت از سر آلوده

توانایی مراقبت از دهان و دندان

توانایی درست کردن تخت بسته و تخت باز با مددجو

توانایی جابجا کردم مددجو از تخت به صندلی و برانکاردو انتقال و بالعکس

توانایی وضعیت دهی

توانایی انجام تمرینات فعال و غیرفعال در مددجویان

توانایی اندازه گیری فشار خون وثبت آن

توانایی اندازه گیری تنفس و ثبت آن

توانایی اندازه گیری نبض و ثبت آن

توانایی اندازه گیری درجه حرارت و ثبت آن

توانایی اندازه گیری درد

توانایی پذیرش مددجو در بخش

توانایی برنامه ریزی و اجرای عملیات ترخیص

توانایی سنجش و پایش جذب و دفع مایعات و ثبت آن

توانایی دادن لگن

توانایی گرفتن نمونه مدفوع

توانایی دادن لوله ادراری

توانایی گرفتن نمونه ادرار

توانایی انواع تنقیه

توانایی مراقبت از انواع استومی

توانایی گرفتن نمونه خلط

توانایی انواع کمپرس سرد

توانایی انواع کمپرس گرم

توانایی مراقبت از بیمار ایزوله و ایزوله معکوس

توانایی تغذیه از راه دهان

توانایی سنداژ معده

توانایی گاواژ

توانایی لاواژ

توانایی سوندگذاری مثانه

توانایی اکسیژن درمانی

توانایی ساکشن دهان، حلق و بینی

توانایی مراقبت از تراکیاستومی و ساکشن آن

توانایی مراقبت از راه عبور هوای مصنوعی و ساکشن آن

توانایی انواع پانسمان

توانایی مراقبت از درن

توانایی شستشوی زخم

توانایی کشیدن بخیه

توانایی انواع بانداژ

توانایی دارو دادن خوراکی

توانایی دارو دادن به شکل عضلانی

توانایی دارو دادن به شکل وریدی

توانایی دارو دادن به شکل داخل جلدی و زیرجلدی

توانایی تست intradermal

توانایی سرم وصل کردن و مراقبت از آن

توانایی کار با پمپ انفوزیون

توانایی ریختن قطره چشم، گوش، بینی و پانسمان شستشوی چشم

توانایی گذاشتن شیاف

توانایی مراقبت از پرینه

توانایی گرفتن نمونه خون

توانایی آموزش به مددجو و مراقب

توانایی آماده کردن مددجو برای اتاق عمل و اتاق پروسیجر

توانایی پذیرش بیمار از اتاق ریکاوری و مراقبت از مددجو بعد از عمل

توانایی  مراقبت از جسد

توانایی شنیدن ضربان قلب جنین

توانایی اندازه گیری حرکات جنین

توانایی اندازه گیری قله رحم

توانایی وزن کردن مادر و بررسی تغییرات وزن مادر

توانایی کنترل فشار خون مادر و بررسی تغییرات فشار خون

توانایی اندازه گیری انقباضات رحم

توانایی بررسی ضربان قلب جنین در مراحل زایمان و بررسی تغییرات آن

توانایی مراقبت از مادر در مراحل مختلف زایمان

توانایی آموزش به مادر در مراحل مختلف زایمان

توانایی گزارش نویسی مبتنی بر فرایند پرستاری

توانایی اندازه گیری علائم حیاتی کودک و نوزاد

توانایی تعیین میزان درد کودک

توانایی دادن داروی خوراکی به کودک

توانایی برقراری خط ورید محیطی

توانایی تهیه سرم، تبدیل میزان و محاسبه قطرات

توانایی کار با میکروست

توانایی خونگیری از پاشنه نوزاد

توانایی خون گیری محیطی

توانایی دادن شیاف به کودکان

توانایی ریختن قطره گوش و شستشوی گوش

توانایی ریختن قطره گوش در کودکان

توانایی شستشوی گوش و شستشوی چشم

توانایی سونداژ کودک

توانایی جمع آوری ادرار کودکان با کیسه

توانایی تعبیه سوند NGT , OGT در کودک و نوزاد

توانایی اکسیژن درمانی

توانایی تغذیه نوزاد با شیر دوشیده مادر یا مصنوعی

توانایی کار با انکوباتور

توانایی وضعیت دهی نوزاد و مادر در هنگام شیردهی

توانایی فیزیوتراپی تنفسی

توانایی ترانسفیوژن خون

توانایی مراقبت از نوزاد در تعویض خون

توانایی احیاء پایه نوزاد

توانایی احیاء پایه کودک

توانایی ساکشن باز و بسته لوله تراشه

توانایی مانورهای کاربردی در آسپیراسیون جسم خارجی

مهارت کنترل بیمار در حالات پرخاشگری کنترل Suicide