دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

فرآیند اخذ مرخصی استحقاقی

  • ابتدا فرم مربوطه توسط کارمند تکمیل می شود.
  • پس از موافقت مسئول بلافصل و به امور عمومی تحویل داده می شود
  • کارمند محل خدمت را ترک می کند.

 

 

فرآیند اخذ مرخصی استعلاجی

  • در صورتی که کمتر از سه روز باشد. اولین روز حضور در محل خدمت فرم درخواست مرخصی را به همراه گواهی با امضاء مسئول بلافصل به واحد امور عمومی تحویل می گردد.
  • در صورتی که بیش از ۳ روز باشد حداکثر تا روز سوم مرخصی استعلاجی به امور عمومی تحویل داده می شود.

 

 

فرآیند اخذ مرخصی استحقاقی ساعتی

  • ابتدا فرم مربوطه توسط کارمند تکمیل می شود.
  • پس از موافقت مسئول بلافصل و به امور عمومی تحویل داده می شود
  • کارمند محل خدمت را ترک می کند.

 

 

فرآیند مرخصی استحقاقی و ماموریت برون شهری روزانه

  • ابتدا درخواست توسط کارمند از طریق اتوماسیون حضور و غیاب ثبت می گردد.
  • سپس بعد از موافقت مسئول بلافصل کارمند مجاز به استفاده از مرخصی استحقاقی و یا مأموریت می باشد. در غیر این صورت غیبت محسوب می شود.