دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

فرآیندهای گروه داخلی-جراحی

1_
فرآیند نظارت بر برنامه‌های آموزشی گروه داخلی-جراحی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌532.81KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌

2_
فرآیند ارزیابی 360 درجه گروه داخلی-جراحی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌379.17KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌

3_
فرآیند تکمیل لاگ‌بوک توسط دانشجو گروه داخلی-جراحی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌469.67KB

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌

4_
برنامه عملیاتی تعیین اهداف آموزشی و پژوهشی گروه داخلی-جراحی

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌26.69KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/10/09