دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

فرآیندهای گروه کودکان و روان

1_
فرآیند تکمیل لاگ‌بوگ توسط دانشجو کودکان و روان

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌469.67KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌

2_
فرآیند نظارت بر برنامه‌های آموزشی گروه کودکان و روان

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌532.81KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌

3_
فرآیند ارزیابی 360 درجه گروه کودکان و روان

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌379.17KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

4_
فرآیند عملیاتی تعیین اهداف آموزشی و پژوهشی گروه کودکان و روان

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌26.69KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/10