دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

فرم‌ها

1_
فرم درخواست طرح مشکل دانشجو

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌75.97

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌

2_
فرم معرفی به استاد

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌153.71KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

3_
فرم درخواست معادل‌سازی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌47.17KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

4_
فرم درخواست حذف نمره مردودی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌241.99KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

5_
فرم درخواست گواهی اشتغال به تحصیل

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌43.50KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

6_
فرم تغییر رشته و انتقال

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌171.66KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

7_
فرم درخواست انصراف از تحصیل

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌78.92KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

8_
فرم درخواست مرخصی تحصیلی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌78.52KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

9_
فرم درخواست انتقال

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌88.7KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/10/05