دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

فرم‌های کمیته طرح درس و برنامه‌ریزی

1_
بازنگری فرم طرح درس حضوری ۱۴۰۱

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌984KB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌

2_
فرم خام طرح درس

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌947.50KB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌

3_
بازنگری فرم طرح درس دوره شهریور۹۹

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌985KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/06