دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

فرم‌ها و فرآیندهای تحصیلات تکمیلی

1_
فرایند دفاع از پایان نامه

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌750KB

دانلود شده : 12+

تاریخ :‌ 1402/12/08

2_
فرم های مربوط به مراحل دفاع از پایان نامه

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 7+

تاریخ :‌

3_
چک لیست آمادگی جهت برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌125KB

دانلود شده : 5+

تاریخ :‌ 1402/12/08

4_
چک لیست آمادگی جهت برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌143KB

دانلود شده : 7+

تاریخ :‌ 1402/12/08

5_
فرم خام طرح تحقیقاتی

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌54KB

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/12/08

6_
فرم تعهدات مجریان و همکاران طرح های تحقیقاتی

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌26KB

دانلود شده : 5+

تاریخ :‌ 1402/12/08

7_
فرم رضایتنامه آگاهانه طرح های کار آزمایی بالینی

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌3MB

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/12/08

8_
فرم رضایتنامه آگاهانه طرح های توصیفی

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌2MB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/12/08

9_
فرم گزارش نهایی پایان نامه

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌29KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/12/08

10_
فرمت پاورپوینت جهت دفاع از پروپوزال

نوع فایل :‌ PowerPoint

حجم فایل :‌344KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/12/08