دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

فعالیت‌ها و آزمون‌ها

1_
فعالیت‌های نیمسال اول 1401

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌16.43KB

دانلود شده : 5+

تاریخ :‌

2_
فعالیت‌های نیمسال دوم 1400

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌16.43KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌

3_
فعالیت‌های نیمسال اول 1400

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌267.32KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

4_
فعالیت‌های نیمسال اول و دوم 99

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌280.6KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/10/16

5_
فعالیت‌های نیمسال اول و دوم 98

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌118.72KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

6_
فعالیت‌های نیمسال اول و دوم 97

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌147.96KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌

7_
فعالیت‌های نیمسال اول و دوم 96

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌118.71KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

8_
فعالیت‌های نیمسال اول و دوم 95

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌219.42KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

9_
فعالیت‌های ترم مهر و بهمن 94

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌352.30KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/16