دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

فیلم

1_
Trauma Bandage

نوع فایل :‌ MP4

حجم فایل :‌19.42MB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

نوع فایل :‌ MP4

حجم فایل :‌3.32MB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌

3_
Subcutaneous Injection

نوع فایل :‌ MP4

حجم فایل :‌14.64MB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

4_
IV Injection

نوع فایل :‌ MP4

حجم فایل :‌30.50MB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌

5_
intramuscular

نوع فایل :‌ MP4

حجم فایل :‌18.5MB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/12

نوع فایل :‌ MP4

حجم فایل :‌34.45MB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/12

7_
Foley female

نوع فایل :‌ MP4

حجم فایل :‌36.67MB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/12

نوع فایل :‌ MP4

حجم فایل :‌1.40MB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/10/12