دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

 

تجهیزات موجود جهت احیای قلبی-ریوی(استقراردراتاق۱)

نام مولاژها

تعداد

نام تجهیزات

تعداد

وسایل های مصرفی

تعداد

نیم تنه CPR بزرگسال پایه

۲

پوار

۲

کانولای اکسیژن

۱۰

مدل CPR کودکان( احیای پایه )

۱

حوله

۱

 

 

مدل CPR تمام تنه نوزادان (احیای پایه )

۱

کپسول اکسیژن

۲

 

 

 

 

هیت لامپ

۱

 

 

 

 

آمبوبگ بزرگسالان وکودکان ونوزادان

۴

 

 

 

تجهیزات موجودجهت استفاده از الکتروشوک(استقراردراتاق۱)

نام مولاژها

تعداد

نام تجهیزات

تعداد

وسایل های مصرفی

تعداد

مدل احیای قلبی ریوی پیشرفته

۱

دستگاه الکتروشوک زول

۱

ژل الکتروکاردیوگرام

۲

 

 

ترالی

۱

Skin tact

۱۰

 

 

برانکارد

۱

 

 

 

تجهیزات موجودجهت تهویه واینتوباسیون(استقرار دراتاق۲)

نام مولاژها

تعداد

نام تجهیزات

تعداد

وسایل های مصرفی

تعداد

مدل انتوباسیون لاردال بزرگسال

۱

ساکشن

۱

لوله تراکیا(ETT)سایزهای مختلف

۱۰

مدل انتوباسیون کودکان

۱

مانومتراکسیژن

۱

ماسک

۱۰

مدل انتوباسیون نوزادان

۱

لارینگوسکوپ اطفال

۱

باندانگشتی

۵

 

 

لارینگوسکوپ بزرگسالان

۱

سرنگ

۱۰

 

 

گوشی

۵

آب مقطر

۱۰

 

 

آمبوبگ

۳

 

 

 

 

گاید

۲

 

 

 

تجهیزات موجودجهت سوندگذاری معده(استقراردراتاق۲)

نام مولاژها

تعداد

نام تجهیزات

تعداد

وسایل های مصرفی

تعداد

مولاژNGT

۱

گوشی

۲

ژل لوبریکانت

۲

 

 

گایدفلزی

۱

لوله معده (سایزهای مختلف)

۲۰

 

 

حوله

۱

رابط

۱۰

 

 

لیوان آب با نی

۱

کیسه ادراری

۱۰

 

 

ترالی

۱

نوارتستPH

۱

 

 

پایه سرم

۱

دستکش یکبارمصرف

۲۰

 

 

 

 

چسب

 

 

 

 

 

سرنگ تامی

۱۰

 

تجهیزات موجودجهت انما(استقراردراتاق۲)

نام مولاژها

تعداد

نام تجهیزات

تعداد

وسایل های مصرفی

تعداد

مدل انما

۱

پایه سرم

۱

محلول انما

 

 

 

کن انما

۱

مشما

۱۰

 

 

لگن

۱

پد یکبارمصرف

۱۰

 

 

 

 

لوله رکتال

۱۰

 

 

 

 

سرم شستشو

۵

 

 

 

 

دستکش یکبارمصرف

۱۰

 

 

 

 

ژل لوبریکانت

۲

 

تجهیزات موجودجهت تزریقات(استقراردراتاق۳)

نام مولاژها

تعداد

نام تجهیزات

تعداد

وسایل های مصرفی

تعداد

مدل تزریقات IM

۲

پایه سرم

۱

دستکش یکبارمصرف

۳۰

مدل تزریقاتSQ

۱

سفتی باکس

۱

سرنگ (سایزهای مختلف)

۲۰

مدل تزریقات ID

۱

ترالی

۲

سرنگTB

۲۰

 

 

کاردکس

۱

سرسوزن اضافی

۲۰

 

 

 

 

آب مقطر

۲۰

 

 

 

 

پنبه الکل

 

 

 

 

 

ویال دارو

۵۰

 

 

 

 

برگ مخصوص ثبت دارویی

 

 

تجهیزات موجودجهت سوندگذاری ادراری(استقراردراتاق۴)

نام مولاژها

تعداد

نام تجهیزات

تعداد

وسایل های مصرفی

تعداد

مدل فولی گذاری خانمها

۲

پنس یاکلمپ

۱

شان استریل(بدون سوراخ)

۵

مدل فولی گزاری آقایان

۲

چراغ یامنبع نوری

۱

دستکش استریل

۱۰

 

 

پایه سرم

۲

شان سوراخ دار

۵

 

 

پاراوان

۱

سرم شستشو

۱

 

 

 

 

نلاتون

۱۰

 

 

 

 

سوندفولی

۱۰

 

 

 

 

کیسه ادراری

۱۰

 

 

 

 

ژل لوبریکانت

۲

 

 

 

 

چسب

۲

 

 

 

 

گلوله پنبه یاگاز

۱۰

 

 

 

 

ماده ضدعفونی کننده(بتادین)

۱

 

 

 

 

پدضدآب یاچاکس

۱۰

 

 

 

 

کیسه یکبارمصرف

۵

 

 

 

 

آب مقطر

۵

 

 

 

 

ظرف نمونه برداری

۵

 

تجهیزات موجود جهت وصل سرم و خون گیری (استقراردراتاق۵)

نام مولاژها

تعداد

نام تجهیزات

تعداد

وسایل های مصرفی

تعداد

مدل وصل سرم

۲

کاردکس

۱

آنژیوکت( سایزهای مختلف)

۲۰

مدل خونگیری

۱

تورنیکت

۲

سرم (انواع مختلف)

۱۰

 

 

پایه سرم

۲

ست سرم

۵

 

 

برانکارد

۱

میکروست

۵

 

 

 

 

چسب

۵

 

 

 

 

پنبه الکل

۱۰

 

 

 

 

دستکش

۲۰

 

 

 

 

گاز

۱۰

 

 

 

 

برچسب(انواع مختلف)

۲۰

 

 

 

 

برگ مخصوص چک سرم

۲۰

 

 

 

 

برگ درخواست آزمایش

۲۰

 

 

 

 

لوله آزمایش(انواع مختلف)

۱۰

 

 

 

 

سرنگ(سایزهای مختلف)

۵۰

 

تجهیزات موجودجهت پانسمان(استقرار دراتاق۶)

نام مولاژها

تعداد

نام تجهیزات

تعداد

وسایل های مصرفی

تعداد

مدل دست پانسمان

۱

عینک محافظ

۱

پک پانسمان

۲

 

 

قیچی

۱

دستکش استریل

۱۰

 

 

پنس

۱

دستکش یکبارمصرف

۱۰

 

 

سفتی باکس

۱

سرنگ

۱۰

 

 

ترالی پانسمان

۱

باند(سایزهای مختلف)

۱۰

 

 

سطل مخصوص باکیسه زردرنگ

۱

موادضدعفونی کننده

۱

 

 

 

 

چسب(لوکوپلاست وضدحساسیت)

۲

 

 

 

 

سرم شستشو

۱

 

تجهیزات موجودجهت علائم حیاتی و فشار خون(استقراردراتاق ۶)

نام مولاژها

تعداد

نام تجهیزات

تعداد

وسایل های مصرفی

تعداد

مدل آموزش فشارخون

۲

دستگاه فشارخون عقربه ای

۱۰

برگ مخصوص علائم حیاتی

۲۰

 

 

دستگاه فشارخون دیجیتال

۱

ژل لوبریکانت

۲

 

 

گوشی

۱۰

دستکش یکبارمصرف

۱۰

 

 

ترمومترزیربغلی

۵

دستمال کاغذی

۱

 

 

ترمومتردهانی

۵

پنبه الکل

۱۰

 

 

ترمومتررکتالی

۱

خودکار(سبز-قرمز-آبی)

۳

 

 

 

 

کیسه پلاستیکی

۵

 

تجهیزات موجودجهت معاینه فیزیکی(استقراردراتاق۶)

نام مولاژها

تعداد

نام تجهیزات

تعداد

وسایل های مصرفی

تعداد

مدل معاینه چشم

۱

ست اتوسکوپ وافتالموسکوپ

۲

آبسلانگ

۱۰

مدل معاینه گوش

۱

دیاپازون

۲

دستکش یکبارمصرف

۱۰

مدل صداهای تنفسی و قلبی

۱

چکش رفلکس

۱

پنبه الکل

۱۰

مدل معاینه سینه

۱

گوشی

۵

 

 

مدل زخم بستر

۱

متر

۱

 

 

 

تجهیزات موجودجهت بخیه زدن (استقراردراتاق۶)

نام مولاژها

تعداد

نام تجهیزات

تعداد

وسایل های مصرفی

تعداد

مدل سوچردست

۱

نیدل هولدر

۵

نخ بخیه

۲۰

مدل سوچرپا

۱

پنس

۵

سرنگ

۱۰

 

 

قیچی

۵

گازاستریل

۱۰

 

 

شان پرفوره

۲

سرم شستشو

۲

 

 

پدسوچر

۱۰

دستکش یکبارمصرف

۲۰

 

 

 

 

دستکش استریل

۱۰