دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

مولاژهای موجود دراتاق پراتیک دانشکده پرستاری

ردیف

لیست مولاژها

تعداد

1

مدل احیای قلبی ریوی پیشرفته

یک عدد

2

نیم تنه CPR بزرگسال (احیای پایه)

یک عدد

3

مدل CPR تمام تنه کودکان (احیای پایه)

یک عدد

4

مدل CPR تمام تنه نوزادان (احیای پایه)

یک عدد

5

مدل انتوباسیون لاردال بزرگسال

یک عدد

6

مدل انتوباسیون کودکان

یک عدد

7

مدل انتوباسیون نوزادان

یک عدد

8

مدل کارگذاری سوند معده

یک عدد

9

مدل انما

یک عدد

10

مدل تزریقات IM

دوعدد

11

مدل تزریقات SQ

یک عدد

12

مدل تزریقات ID

دوعدد

13

مدل فولی گذاری خانمها

دو عدد

14

مدل فولی گزاری آقایان

دو عدد

15

مدل وصل سرم اصفهان

دو عدد

16

مدل خونگیری

دو عدد

17

مدل دست پانسمان

یک عدد

18

مدل آموزش فشارخون

دوعدد

19

مدل معاینه چشم

یک عدد

20

مدل معاینه گوش

یک عدد

21

مدل صداهای تنفسی و قلبی

یک عدد

22

مدل معاینه سینه

یک عدد

23

مدل زخم بستر

یک عدد

24

مدل سوچردست وپا

دوعدد

25

لگن خاصره اسکلتی

دوعدد

26

مدل زایمان

یک عدد