دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

دکتر زهره بادیه پیما

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری

تحصیلات: دکترای آموزش پرستاری

zbadiyepeyma@jums.ac.ir

تلفن:‌ 54340405-071

شماره داخلی: 371