دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

محمد هاشم عبدی

مدیر گروه داخلی-جراحی

mohamadehsan۹۲@ yahoo.com

تلفن:‌ 54340405-10-071

شماره داخلی: 388