دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

دکتر علی دهقانی

مدیر گروه سلامت جامعه

ali.dehghani۲۰۰۰@gmail.com

تلفن:‌ 54340405-071

شماره داخلی: 371