دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

رحیم پندار

مدیر گروه کودکان و روان

تحصیلات: کارشناسی ارشد روان پرستاری

pendarr@yahoo.com

تلفن:‌ 54340405-071

شماره داخلی: 386