دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

مرکز مهارت‌های بالینی