دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

سید عبدالعلی مساوات جهرمی

مسئول امور رفاهی

تحصیلات: کارشناس ارشد علوم اجتماعی، کارشناسی مدیریت دولتی، کارشناس ارشد مدیریت دولتی (گرایش منابع انسانی)

تلفن:‌ 54345088-071

شماره داخلی: 380