دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

شهره جوادپور

مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده

تحصیلات: کارشناسی ارشد مراقبت‌های ویژه

javadpour@jums.ac.ir

تلفن:‌ 54340405-071

شماره داخلی: 386