دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

نسرین میرزایی

مسئول روابط عمومی

تلفن:‌ 54341508-071

شماره داخلی: 398