دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

محمد علی منتصری

محمد علی منتصری

مسئول مرکز مهارت های بالینی

تحصیلات: کارشناس ارشد پرستاری – داخلی و جراحی

montaseri۴۷@yahoo.com

تلفن:‌ 54340405-071

شماره داخلی: