دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

معاونت دانشجویی،فرهنگی