دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

سمیه رمضانلی

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده پرستاری

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی

ramezanli۱۳۶۲@gmail.com

تلفن:‌ 54340405-071

شماره داخلی: 389