دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

دکتر زهره بادیه پیما

تحصیلات: دکترای آموزش پرستاری

zbadiyepeyma@jums.ac.ir

تلفن:‌ 54340405-071

شماره داخلی: 373