دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

از جمله اهداف مراکز مطالعات و توسعه آموزش در دانشگاه‌ها، تدوین برنامه‌هایی جهت ایجاد و ارتقاء قابلیت‌ها و تقویت توانمندی های اعضاء هیأت علمی دانشگاه در راستای ارتقای کیفیت آموزش و تدریس می باشد. پیش‌نیاز هر برنامه عملکردی، وجود برنامـه اسـتراتژیـک، تعیـین رسـالت و چشم‌انداز سازمان است. هدف اصلی کمیته توانمندسازی اساتید کمک به بهبود کیفیت تدریس و تحقیق و مدیریت اساتید در دانشکده از طریق ارتقای دانش و مهارت کادر آموزشی در زمینه ی تدریس، پژوهش، مدیریت و برنامه ریزی در نظام آموزشی و سایر زمینه ها می باشد که این دوره ها شامل روش ها و فنون تدریس، روش و مدیریت تحقیق، ارزیابی فعالیت های آموزش و پ‍‍‍ژ‍وهشی و مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی است. وظایف این واحد، نیازسنجی از اعضای هیات علمی در مورد عناوین کارگاه های مورد نیاز و برگزاری کارگاه ها با حضور مدرسین برجسته می باشد. دوره های توانمندسازی بر اساس نیازسنجی آموزشی که با روش های مختلف و به صورت مداوم از اعضای هیأت علمی انجام می شود طراحی و اجرا می گردد.

 

 

وظایف اختصاصی در حیطه توانمندسازی:

۱- همکاری با مرکز مطالعات برای طراحی شیوه نامه اجرای برنامه توانمندسازی آموزشی شامل نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای دوره برای رده های مختلف اعضای هیات علمی و مدرسین غیرهیات علمی

۲- همکاری با مرکز مطالعات برای اجرای برنامه های توانمندسازی آموزشی برای رده های مختلف اعضای هیات علمی و مدرسین غیرهیات علمی

۳- ارائه مشاوره های آموزشی به اعضای هیات علمی

۴- انتشار رسانه های مرتبط با آموزش پزشکی

 

برنامه واحد :

  • شناسایی روزآمد نیازهای آموزشی
  • تهیه فهرست موضوعات آموزشی و تعیین اولویت های برنامه های آموزشی
  • نیازسنجی آموزشی از اعضای هیات علمی جهت ارائه کارگاه ها
  • برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه‌های آموزشی حضوری و غیرحضوری ویژه اساتید
  • برگزاری کارگاه ها با حضور مدرسین مجرب و برجسته بر اساس نیازسنجی
  • اطلاع رسانی درمورد کارگاه های توانمندسازی به اعضای هیئت علمی دانشکده
  • نظارت بر برگزاری کارگاه های آموزشی
  • ارزشیابی کارگاه های برگزارشده با استفاده از پرسشنامه
  • ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه

معرفی کمیته توانمندسازی اساتید