دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

مهارت‌های پرستاری

1_
دستورالعمل پروسیجر‌های شایع پرستاری

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌3.66MB

دانلود شده : 7+

تاریخ :‌

2_
تمرینات اصول برقراری ارتباط و گرفتن شرح‌ حال

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌906.93KB

دانلود شده : 8+

تاریخ :‌

3_
تمرینات اصول چک علائم حیاتی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌3.70MB

دانلود شده : 10+

تاریخ :‌

4_
تمرینات اصول نمونه‌گیری و آزمایشات بالینی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌3.23MB

دانلود شده : 7+

تاریخ :‌

5_
آشنایی با آزمایشات روتین بالینی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌2.74MB

دانلود شده : 6+

تاریخ :‌

6_
تمرینات اصول استریلیتی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌2.1MB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌

7_
تمرینات اصول مراقبت از زخم

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌1.21MB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌

8_
تمرینات اصول تغذیه درمانی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌1.17MB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌

9_
تمرینات اصول اکسیژن درمانی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌1.21MB

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌

10_
تمرینات اصول انتقال خون

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌2.54MB

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌