دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

نحوه صحیح آدرس دهی در مقالات

۱-    نحوه درج وابستگی سازمان در مقالات فارسی:

گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

۲-    نحوه درج وابستگی سازمان در مقالات انگلیسی:

Department of Nursing, School of Nursing, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.

* در مجلاتی که در تعداد کلمات مندرج در آدرس محدودیت دارند، درج نام دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران الزامی است.

۳-    کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم در هر مقطع و رشته ای می بایست افلیشین خود را در مقالات فارسی و انگلیسی و طرح های تحقیقاتی به صورت زیر رعایت نمایند.

Student Research Committee, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.

 

 

نحوه صحیح نگارش درجات و مرتبه علمی

درجه علمی

دکترای تخصصی:  Doctor of Philosophy (PhD)

۲ سال (فوق لیسانس علوم): Master of Science (MS)

۴ سال (لیسانس): Bachelor of Science (BS)

 

مرتبه علمی

استاد: Professor

دانشیار: Associate Professor

استادیار: Assistant Professor

مربی: Instructor

 

 

نحوه صحیح نگارش متن تقدیر و تشکر

به منظور حفظ حقوق دانشگاه درخصوص نتایج منتشرشده از طرح های پژوهشی دانشگاه خواهشمند است مجریان محترم طرح های پژوهشی غیرپایان نامه ای توجه نمایند که در بخش تقدیر و تشکر (Acknowledgment) مقالات منتشره فارسی و لاتین عبارت ذیل درج گردد :

مقاله فارسی :

"تقدیر و تشکر: این مقاله نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم به شماره................................ و کد کمیته اخلاق ......................... می باشد ."

مقاله لاتین :

Acknowledgment: This research has been supported by Jahrom University of Medical Sciences grant No…………….. and Ethics Committee Code ……………

 

 

* در صورت چاپ مقاله مستخرج از پایان نامه، در قسمت تقدیر و تشکر ذکر نام دانشجو، شماره طرح و عبارت مستخرج از پایان نامه دانشجویی الزامی می باشد.

تقدیر و تشکر: مقاله حاضر، مستخرج از پایان نامه دانشجویی خانم/آقای .................... با شماره طرح   .................  در دانشگاه علوم پزشکی جهرم می باشد.

Acknowledgment: The present article was extracted from the thesis written by…………and was financially supported by Jahrom University of Medical Sciences grants No. …...