دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

هادی ربیعی

مسئول واحد سمعی بصری

تلفن:‌ 54340405-071

شماره داخلی: 249