دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

پوستر احیای قلبی ریوی

1_
احیای قلبی ریوی پایه بزرگسالان

نوع فایل :‌ JPG

حجم فایل :‌196.37KB

دانلود شده : 136+

تاریخ :‌

2_
احیای قلبی ریوی پیشرفته بزرگسالان

نوع فایل :‌ JPG

حجم فایل :‌260.95KB

دانلود شده : 139+

تاریخ :‌

3_
احیای قلبی ریوی نوزادان

نوع فایل :‌ JPG

حجم فایل :‌173.87KB

دانلود شده : 74+

تاریخ :‌