دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

پوستر دارویی

1_
محاسبه سرعت سرم

نوع فایل :‌ JPG

حجم فایل :‌360.21KB

دانلود شده : 19+

تاریخ :‌

2_
انواع آنجیوکت‌ها و کاربرد آن‌ها

نوع فایل :‌ JPG

حجم فایل :‌184.27KB

دانلود شده : 13+

تاریخ :‌

3_
دستورالعمل نگهداری داروها

نوع فایل :‌ JPG

حجم فایل :‌455.18KB

دانلود شده : 13+

تاریخ :‌

4_
داروهای مشابه

نوع فایل :‌ JPG

حجم فایل :‌320.56KB

دانلود شده : 13+

تاریخ :‌

5_
آنتی دوت دارویی

نوع فایل :‌ JPG

حجم فایل :‌267.10KB

دانلود شده : 19+

تاریخ :‌

6_
داروهای منع مصرف در فاویسم

نوع فایل :‌ JPG

حجم فایل :‌325.23KB

دانلود شده : 21+

تاریخ :‌ 1402/10/12