دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

یاسمن زارعیان جهرمی

مسئول امور آموزش دانشکده پرستاری

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

تلفن:‌ 54335081-071

شماره داخلی: 375