دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

ردیف

عنوان

تاریخ

مدرس/مدرسین

گروه هدف

۱

کارگاه آشنایی با آموزش پیامدمحور

۱۰-۴-۹۷

خانم فاطمه فروزان

اساتید دانشکده پرستاری

۲

کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Pubmed

۱۲-۴-۹۷

خانم عارفه کلوانی

اساتید دانشکده پرستاری

۳

کارگاه آموزش یادگیری فعال

۱۵-۱۰-۹۷

دکتر رسول اسلامی

دکتر علی دهقانی

اساتید دانشکده پرستاری

۴

کارگاه مقاله نویسی

۵-۴-۹۸

دکتر علی دهقانی

اساتید دانشکده پرستاری

۵

کارگاه یادگیری ترکیبی

۲۹-۸-۹۸

دکتر لیلی مصلی نژاد

اساتید دانشکده پرستاری

۶

کارگاه  آموزشی دی سی شوک

۲۲-۱۰-۹۸

آقای زینی

اساتید دانشکده پرستاری

۷

کارگاه باز اندیشی تجارب آموزشی

 

۲۳-۱۰-۹۸

دکتر رسول اسلامی

اساتید دانشکده پرستاری

۸

کارگاه آشنایی با مقیاس های بالینی بیمار در بالین

۳۰-۱۰-۹۸

خانم معصومه رحیمی

اساتید دانشکده پرستاری

۹

کارگاه شادکامی

۱-۱۰-۹۹

آقای رحیم پندار

اساتید دانشکده پرستاری

۱۰

کارگاه مدیریت استرس

۱-۱۰-۹۹

دکتر رسول اسلامی

اساتید دانشکده پرستاری

۱۱

کارگاه تفسیر تست های آماری و نحوه نوشتن نتایج در گزارشات و مقالات

۱۵-۱۰-۹۹

دکتر راضیه زاهدی

اساتید دانشکده پرستاری