دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

کمیته ارزشیابی (برنامه-اساتید-دانشجو)