دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

گروه داخلی-جراحی