دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

مهدی کریم یار جهرمی

معاون آموزشی دانشکده پرستاری

تحصیلات: دکترای تخصصی پرستاری

mahdikarimyar۳۱۰@gmail.com

تلفن:‌ ۵۴۳۴۰۴۰۵ -۰۷۱

شماره داخلی: ۳۷۳