دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

آیین‌نامه‌های معاونت پژوهشی

1_
آیین نامه شرکت در کنگره های داخلی و خارجی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌371K

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/10/03

2_
شیوه نامه اجرایی طرح های تحقیقاتی توصیفی پرسشنامه ای و کیفی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌317K

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/03

3_
آیین نامه تعیین اعتبار پژوهشی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌432

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌

4_
آیین نامه اعطای گرنت تشویقی جهت چاپ مقالات و شرکت در کنگره ها

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌294K

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/10/03

5_
دستورالعمل پرداخت هزینه طرحهای تحقیقاتی علوم پایه و بالینی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌267K

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/03

6_
آیین نامه نحوه پرداخت هزینه ترجمه و ویراستاری مقالات

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌239K

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/03

7_
جدول محاسبه هزینه طرح های تحقیقاتی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌198K

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/03

8_
دستوالعمل فرآیند ثبت عناوین طرح‌های تحقیقاتی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌272K

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/03

9_
دستورالعمل و آیین‌نامه طرح‌های تحقیقاتی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌690K

دانلود شده : +

تاریخ :‌ 1402/10/03