دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

آیین‌نامه و شیو‌نامه آموزشی

1_
شیوه‌نامه مشارکت اعضای گروه در تدوین برنامه آموزشی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌108.97KB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌

2_
شیوه‌نامه انتخاب مدیران گروه‌های آموزشی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌190.1KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

3_
فرآیند نظارت بر گرو‌های آموزشی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌265.29KB

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌

4_
شیوه‌نامه جذب اعضای هیات علمی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌663.76KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌

5_
شیوه‌نامه نظام جامع ارزشیابی دوره‌های آموزشی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌698.23KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/10/05

6_
آیین نامه نظام جامع ارزشیابی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌441.41KB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/10/05