دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

آیین‌نامه و فرآیند فرم

1_
شرح وظایف مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش دانشگاه - شهریور۱۴۰۱

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌216.17KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

2_
تفاهم نامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و دفاتر توسعه

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌1.37MB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

3_
شرح وظایف کمیته‌های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌944.81KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

4_
آیین‌نامه کشوری شرح وظایف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و دفاتر توسعه آموزش

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌118.40KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

5_
آیین‌نامه درون دانشگاهی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌404.87KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/06