دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

مینا زمانی فرد

هیات‌علمی کودکان و روان

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

m.zamanifard@jums.ac.ir

ساسان رحمانیان

هیات‌علمی کودکان و روان

تحصیلات: کارشناسی ارشد روانپرستاری

sasan.rahmanian۷۰@gmail.com