دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

علائم حیاتی

1_
درجه حرارت

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌543.92KB

دانلود شده : 7+

تاریخ :‌ 1402/10/11

2_
نبض رادیال

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌329.6KB

دانلود شده : NaN+

تاریخ :‌ 1402/10/11

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌545.16KB

دانلود شده : 6+

تاریخ :‌ 1402/10/11

4_
فشارخون

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌370.63KB

دانلود شده : 9+

تاریخ :‌ 1402/10/11