دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

فرم‌های کمیته ارزشیابی کیفیت تدریس

1_
فرم ارزشیابی دروس تئوری

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌102.5KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

2_
فرم ارزشیابی کیفیت تدریس واحد عملی (دروس تئوری عملی)

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌267.71KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

3_
فرم ارزشیابی کیفیت دروس عملی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌148.1KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/06