دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

فریبا فخرآوری

کارشناس پژوهش

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی

nuresearch@jums.ac.ir

تلفن:‌ 54340405-071

شماره داخلی: 373

نحله پرندآور

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مامایی

shaghayegh_ne.2001@yahoo.com

تلفن:‌ 54340405-071

شماره داخلی: ۳۹۱

لاله اکسیری فرد

مدیر مسئول کتابخانه دانشکده پرستاری و پیراپزشکی

تحصیلات: کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی

lalehexsi60@gmail.com

تلفن:‌ 54340405-071

شماره داخلی: 374

عارفه کلوانی

کتابدار و کارشناس پژوهش و عضو کمیته علم سنجی

تحصیلات: کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

ar.kalavani۹۶@gmail.com

تلفن:‌ 54340405-071

شماره داخلی: 374