دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

کارشناسی ارشد سلامت جامعه

1_
طرح درس پرستاری سلامت فرد و جامعه

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌471.61KB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌

2_
طرح درس پرستاری خانواده

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌448.34KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌

3_
طرح درس سیستم‌های اطلاع‌رسان

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌198.79KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

4_
طرح درس اپیدمیولوژی کارشناسی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌554.47KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

5_
اپیدمیولوژی رشته سلامت جامعه

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌1021KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

6_
طرح درس آموزش به بیمار سلامت جامعه

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌1.7MB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

7_
نظریه‌ها و الگوهای پرستاری

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌533.11KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌

8_
طرح درس سیستم‌های اطلاع رسانی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌198.79KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

9_
اپیدمیولوژی رشته سلامت جامعه

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌538.76KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

10_
طرح درس آموزش به بیمار سلامت جامعه

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌200.4KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌