دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

دستورالعمل‌های احیای بزرگسالان 2020

1_
احیای پایه بزرگسالان

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌582.84KB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌

2_
احیای پایه بزرگسالان در کرونا

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌587.42KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/10/12

3_
احیای پیشرفته بزرگسالان

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌698.63KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/10/12

4_
احیای پیشرفته بزرگسالان در کرونا

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌667.20KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/10/12

5_
احیاء در بارداری

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌721.44KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌

6_
احیای مواد مخدر (امدادگران غیر‌حرفه ای)

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌311.6KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/12

7_
احیای مواد مخدر (مراقبین بهداشتی)

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌276.8KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/10/12

8_
پایان احیاء در بزرگسالان

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌175.51KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/10/12

9_
مراقبت‌های بعد از ایست قلبی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌607.90KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌

10_
خلاصه تغییرات احیاء در کرونا

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌137.46KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/10/12