دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

دستورالعمل‌های بحران در پرستاری

1_
احیای پایه بزرگسالان

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌582.84KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌

2_
هملیخ بزرگسالان

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌483.66KB

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌

3_
درمان انسداد کودکان

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌300.31KB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌

4_
احیای پیشرفته بزرگسالان

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌698.63KB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌

5_
دستورالعمل تهویه بیمار

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌441.5KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌

6_
دستورالعمل لوله‌گذاری نای

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌622.90KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌

7_
دستورالعمل کار با دستگاه الکتروشوک

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌613.51KB

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌

8_
تریاژ START

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌352.78KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌

9_
تریاژ JUMP START

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌215.71KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌

10_
تریاژ ESI

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌681.80KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌