دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

طرح درس کودکان و روان

1_
طرح دوره روانشناسی فردی و اجتماعی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌570.87KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

2_
طرح دوره بیماری‌های روانی ۱۴۰۱

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌651.45KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

3_
طرح درس بیمار

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌498.22KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌

4_
طرح درس کودک سالم- نیمسال دوم

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌435.1KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌

5_
طرح درس کارآموزی- کارورزی کودکان

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌497.63KB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌

6_
طرح دوره مجازی روانشناسی

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌1022KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

7_
طرح درس کودک بیمار- خانم رحیمی

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌1.1MB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌

8_
طرح دوره کارآموزی روان 1400

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌61.78KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

9_
طرح دوره کارآموزی کودکان

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌144.84KB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌

10_
طرح درس کودک

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌376.72KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌